ความจำเป็นที่ต้องทำการ Alignment Pump & Motor และผลเสียของการไม่ทำ Alignment

8294 Views  | 

Alignment Pump

ความจำเป็นที่ต้องทำการ Alignment Pump & Motor และผลเสียของการไม่ทำ Alignment

ยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรด้วย Alignment Pump & Motor

ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆล้วนต้องมีอุปกรณ์ปั๊มงานอุตสาหกรรมไว้ใช้งานภายในโรงงานทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้สำหรับระบบทำความเย็น ใช้สำหรับเคมี ใช้ในการส่งน้ำ แต่เพียงลำพังแค่ปั๊มอุตสาหกรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ในการให้กำลังแก่ปั๊มด้วย เราจึงสามารถพบปัญหาศูนย์เพลาระหว่างปั๊มและมอเตอร์ไม่ตรงกันอยู่บ่อยๆอันเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและยังนำพาปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Alignment Pump & Motor

ปัญหาศูนย์เพลาระหว่างปั๊มและมอเตอร์ไม่ตรงแนว

การเยื้องศูนย์ (Misalignment) อีกหนึ่งปัญหาที่เราสามารถพบได้ในการทำงานของปั๊มและมอเตอร์ไม่ตรงแนว เนื่องจากไม่ได้ผ่านขั้นตอน Alignment Pump & Motor ปัญหาการเยื้องศูนย์นี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไกไม่เที่ยงตรงในชิ้นส่วนมอเตอร์ที่ต่อเข้ากับปั๊มน้ำ ทำให้ภายหลังเกิดการเลื่อนตำแหน่งระหว่างปั๊มน้ำและมอเตอร์ จนสามารถก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาได้ โดยเราสามารถแบ่งปัญหารูปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างแกนหมุนและเพลาที่ไม่ได้แนวหลาย ลักษณะด้วยกัน การเยื้องศูนย์เชิงมุม (Angular Misalignment) จัดเป็นปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างแกนหมุนและเพลาไม่ได้แนวที่มีลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างแกนหมุนของมอเตอร์และเพลาหมุนของเครื่องจักรที่ทำมุมระหว่างกันไม่ได้แนวตรง เนื่องจากไม่ได้ผ่านขั้นตอน Alignment Pump & Motor การเยื้องศูนย์เชิงมุมสามารถพบได้จากสาเหตุจากการติดตั้งระบบไม่ดีจึงเกิดการเลื่อนตำแหน่งในภายหลัง หรือมีการเลื่อนระยะห่างส่งผลต่อมุมค่าใดค่าหนึ่งระหว่างกัน สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ได้แนวแบบเชิงมุมประเภทนี้จะส่งผลให้เกิดการสร้างโมเมนต์การโก่งตัวขึ้นที่บริเวณแกนหมุน ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนในอัตรา 1 - 2 เท่าของความเร็วรอบ แรงสั่นสะเทือนนี้จะส่งผลกระทบไปยังตลับลูกปืนของเพลาหมุนทั้ง 2 ฝั่งลดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรลงและหากแนวศูนย์กลางของเพลาทั้งสองยื่นออกมามากจนเกิดระหว่างกันก็สามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อเครื่องจักรหมุนได้ในทันที ซึ่งมุมที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อที่ไม่ได้แนวระหว่างเครื่องจักรสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง 4 แนวคือ มุมเอียงซ้าย-ขวา หรือ มุมเอียง บน-ล่าง เราสามารถแก้ไขด้วยวิธี Alignment Pump & Motor การเยื้องศูนย์แนวขนาน (Offset Misalignment) จัดเป็นปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างแกนหมุนและเพลาไม่ได้แนวเนื่องจากไม่ได้ผ่านการ Alignment Pump & Motor การเยื้องศูนย์แนวขนานจะมีลักษณะการเชื่อมต่อไม่ได้อยู่ในแนวขนานเดียวกันเครื่องจักรฝั่งใดฝั่งหนึ่งสูงหรือต่ำกว่ากันจะส่งผลให้ค่าความสั่นสะเทือนสูงขึ้น ซีล ตลับลูกปืนเสียหาย ค่าความร้อนสูงขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มและมอเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธี Alignment Pump & Motor การเยื้องศูนย์แบบผสม (Combination Misalignment) จัดเป็นปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างแกนหมุนและเพลาไม่ได้แนวที่มีสาเหตุจากไม่ได้ผ่านการ Alignment Pump & Motor การเยื้องศูนย์แบบผสมจะมีลักษณะที่ผสมกันระหว่างการเยื้องศูนย์เชิงมุมและการเยื้องศูนย์แนวขนาน มีรูปแบบการเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างเพลาหมุนซึ่งมีรูปแบบทั้งไม่ได้ขนานและทำมุมเอียงต่อกัน หากระหว่างการทำงานความเร็วรอบของเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งผลให้ระดับการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นเป็นกำลังสองเท่าของความเร็วรอบ กรณีตัวอย่างคือ หากความเร็วรอบเพิ่มขึ้น 2 เท่าจะสามารถส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 4 เท่า ผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อแกนหมุนที่ไม่ได้แนวตรงสามารถส่งผลให้เครื่องจักรหมุนเกิดการสั่นสะเทือนจนไปทำให้ชิ้นส่วนทางกลหลวมและชำรุด และยังส่งผลต่ออายุการทำงานของตลับลูกปืนสั้นลงกว่าปกติ ชิ้นส่วนซีล (Seal/Mechanical Seals) เกิดการรั่ว-หลวม จนเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรเสียได้ ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธี Alignment Pump & Motor

หมดปัญหาการเยื้องศูนย์ด้วย Alignment Pump & Motor

เพื่อป้องกันการเจอปัญหาเยื้องศูนย์ในเครื่องจักรระหว่างปั๊มและมอเตอร์ เราจึงต้องมีวิธีการ Alignment Pump & Motor เข้ามาช่วย ซึ่ง Alignment Pump & Motor นั้นเป็นขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรด้วยวิธีการทำให้เส้นแนวแกนศูนย์กลางของเพลาระหว่างปั๊มและมอเตอร์สามารถทำการหมุนต่อเนื่องเป็นเส้นตรงเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรการทำ Alignment Pump & Motor จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อเครื่องจักรภายในอุตสาหกรรมของเรา เพราะหากศูนย์เพลาระหว่างปั๊มและมอเตอร์นั้นไม่ตรงแนวกันเกิดการเยื้องศูนย์จะส่งผลเสียต่อเครื่องจักรโดยตรง ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เกิดความร้อน มีเสียงดังมากกว่าปกติ และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มและมอเตอร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้การขาดการทำ Alignment Pump & Motor ยังสามารถส่งผลต่อการสึกหรอและสร้างความเสียหายให้กับตลับลูกปืนและแมคคานิคัลซีลทำให้อายุการทำงานลดลงเสียหายได้ง่ายก่อนเวลาอันสมควร

ประโยชน์ของการทำ Alignment Pump & Motor

เราสามารถป้องกันการทำงานของเครื่องจักรปั๊มและมอเตอร์ภายในอุตสาหกรรมของลดลงเนื่องจากปัญหาการเยื้องศูนย์ได้ด้วยวิธีการทำ Alignment Pump & Motor และนอกจากนี้วิธีการทำ Alignment Pump & Motor ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลดีต่อเครื่องจักร ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายที่บริเวณเพลาซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากความล้าในการหมุน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรของปั๊มและมอเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน หรือ อายุการใช้งานไม่น้อยไปกว่าที่ผู้ผลิตได้ออกแบบเอาไว้ ลดโอกาสการเกิดของปัญหา ทำให้เครื่องจักรสามารถดำเนินเครื่องได้อย่างเป็นปกติ โดยมีสภาวะการหมุนที่คงที่ ช่วยลดความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องจักรของเราอย่างเช่น Bearing, Mechanical, Seals, Coupling, Shaft และอื่นๆ ช่วยลดความสั่นสะเทือน (Vibration Level) ของเครื่องจักรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่คงที่ ลดพลังงานที่ใช้ในการหมุน ช่วยเพิ่มความสามารถประหยัดพลังงาน สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่แท้จริงได้เนื่องจากมีการทำงานของเครื่องจักรที่ประสิทธิภาพการทำงานคงที่

เลือกวิธีการทำ Alignment Pump & Motor ที่มีประสิทธิภาพกับผู้ให้บริการคุณภาพมีมาตรฐาน

โดยส่วนใหญ่แล้วในการทำ Alignment Pump & Motor หรือการตั้งศูนย์เพลาให้ได้ระดับ มีวิธีการทำหลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่น การใช้ไม้บรรทัดเหล็ก (Straight Edge & Feeler Gauges) หรือจะเป็นอีกรูปแบบที่ทำด้วยวิธีการจัดตำแหน่งด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) แต่สำหรับวิธีที่ดีที่สุดที่ได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมมากที่สุดก็คือ วิธีการจัดตำแหน่งด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser Alignment) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และแม่นยำมากที่สุด PNP SEALING อีกหนึ่งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าพร้อมบริการซ่อมบำรุง แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal) ทุกรุ่น ทั้งยังมีบริการติดตั้ง Alignment Pump & Motor ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับการจัดตำแหน่งเครื่องจักรด้วยเครื่องเลเซอร์ สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร ช่วยยืดอายุการทำงาน ลดโอกาสชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรเสียหาย ด้วยทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Alignment Pump & Motor โดยเฉพาะ เราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการทำ Alignment Pump & Motor นั้นสามารถส่งผลต่อเครื่องจักรอย่างปั๊มและมอเตอร์ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของเราได้โดยตรง เพื่อป้องกันโอกาสเกิดปัญหาตามมาในภายหลังที่สามารถส่งผลต่อเครื่องจักรเราจึงควรทำ Alignment Pump & Motor กับเครื่องจักรของเราทุกชิ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด สำหรับท่านใดที่ต้องการทำ Alignment Pump & Motor การเลือกใช้บริการจาก PNPSEALING ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม เพราะการทำ Alignment Pump & Motor ของ PNPSEALING ถือเป็นวิธีการที่ได้ผลลัพธ์แม่นยำมากที่สุดกับการจัดตำแหน่งเครื่องจักรด้วยเครื่องเลเซอร์ ทั้งนี้ยังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน Alignment Pump & Motor โดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งกับผู้ที่สนใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy